Introductie
Het Hart Hersteld
Ruim 10 jaar geleden werkte het Buro voor Stadsontwerp IR SV Khandekar in opdracht van Jook Nauta een planvisie uit voor het hart van Den Burg.  Dit bureau had zijn sporen verdiend met diverse centrumreconstructies.

Directe aanleiding was het in 1993/1994 uitgevoerde Distributie Planologisch Onderzoek (DPO)-onderzoek. Daarin werd de Groeneplaats als een dissonant aangemerkt in het verder aantrekkelijke (winkel)centrum van Den Burg. Aanbevolen werd om voor dit gebied een herinrichtingsplan op te stellen.

In augustus 1995 werd Het Hart Hersteld "visie voor de herstructurering en revitalisering van het centrum van Den Burg" gepresenteerd. Geconcludeerd werd dat door een proces van afbraak, schaalvergroting, verkeersingrepen en de bouw van het gemeentehuis, het hart van Den Burg ernstig was aangetast. Tevens werd aangegeven hoe met nieuwe bebouwing de oude structuur en oorspronkelijke  waarden konden worden hersteld.

Het initiatief werd goed ontvangen. Er was veel waardering voor de benadering van de problematiek en de oplossingsrichting.

"Het Hart Hersteld" was aanleiding voor een langdurige maatschappelijke discussie en leidde tot diverse alternatieve plannen. Dit resulteerde in een tweede versie van Het Hart Hersteld, waarin de inbreng van de vele betrokkenen werd verwerkt.

Tot uitvoering is het niet gekomen maar het principe van het plan (herstel van waarden die verloren zijn gegaan) is nog steeds actueel en heeft niet in waarde ingeboet. .
Nieuw initiatief
Nu het gemeentehuis van de Groeneplaats verdwijnt is er een nieuwe kans voor een aantrekkelijke herinrichting op basis van de visie Het Hart Hersteld.

Het TVO heeft het initiatief genomen om samen met OVD en Horeca Belangen Den Burg aan Het Hart Hersteld 1 en 2 een actuele uitwerking te geven. De ingestelde stuurgroep heeft Jook Nauta gevraagd als begeleider.

Doel is om voor de Groeneplaats en omgeving tot een herinrichting te komen die tevens een opwaardering van het centrum (en het winkelcentrum)  van Den Burg betekent.

Vanuit een historisch perspectief wordt bekeken waarom het centrum van Den Burg nog steeds zo'n bijzonder aantrekkelijk
winkel- en verblijfsgebied is.

Omdat de conclusies van het DPO 1994 de aanleiding vormden voor Het Hart Hersteld, wordt zorgvuldig bekeken in hoeverre de conclusies van dit onderzoek  actueel zijn.
Let op: stel uw printer in op liggende pagina's
De gemeenteraad heeft besloten dat het gemeentehuis wordt verplaatst. Tevens is besloten dat er een herinrichtingsplan voor de Groeneplaats dient te komen waar de bevolking ruim bij wordt betrokken. De politiek gaf aan dat eerst de Texelse bevolking aan zet moest zijn.

Het TVO, de OVD en Horeca Belangen Den Burg grijpen deze kans aan vanwege de overtuiging dat er binnen de Texelse gemeenschap voldoende capaciteiten aanwezig zijn om tot een succesvolle planontwikkeling te komen. Daarmee krijgt de herinrichting tevens een Texels karakter.

Zowel de nieuwbouw van het gemeentehuis als de herinrichting van de Groeneplaats zijn grote (bouw)projecten. Het is van belang dat het Texelse bedrijfsleven hier nauw bij is betrokken. Vooral de herinrichting van de Groeneplaats kan een belangrijke economische en toeristische impuls betekenen.  

De ondernemersvereningen willen een plan dat op een breed draagvlak kan rekenen. Zowel bij het Texelse bedrijfsleven (en dan vooral bij de ondernemers in Den Burg) als bij iedereen die zich betrokken voelt bij het Hart van Den Burg.